Vzdrževanje

Dnevno in periodično pregledujemo in sproti odpravljamo napake na:

  • strojnih napravah,
  • elektro napravah,
  • dvigalih,
  • protipožarnih napravah in centralah.

Vzdrževalna dela stavb in funkcionalnih zemljišč izvajajo pooblaščeni serviserji ali preizkušenimi zunanjimi izvajalci. V nujnih primerih s 24.-urnim dežurstvom (stand by dežurstvo) zagotavljamo takojšnje ukrepanje in sanacijo, v najkrajšem možnem času. Sodelujemo pri izvajanju servisnih storitev pogodbenih izvajalcev in izvajamo nadzor in kontrolo izvedenih del.

elektricar-banner

Opravljamo redna in nujna vzdrževalna dela. Nujna vzdrževalna dela so vzdrževalna dela, ki so lahko posledica višje sile in niso predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi njihova neizvedba pomenila znatno poslabšanje pogojev bivanja za vse ali nekatere posamezne ali skupne dele večstanovanjske stavbe ali pa bi zaradi njihove neizvedbe lahko nastala večja škoda na posameznih ali skupnih delih večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam.

Po stanovanjskem zakonu, ki je stopil v veljavo leta 2003 (SZ-1), se za vzdrževanje šteje izvedba vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje. Za redno upravljanje se šteje tudi vgradnja dodatnih delilnikov, merilnikov ali odštevalnih števcev, ki omogočajo posredno določanje deležev za porabljeno toploto, toplo in hladno vodo v posamezni obračunski enoti v skladu s posebnim pravilnikom.

Zakon določa, da, za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjske stavbe etažni lastniki sprejmejo načrt vzdrževanja, za časovno obdobje najmanj enega in največ petih let. Načrt pripravi upravnik. V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo vzdrževalna dela, ki se bodo opravila in način zagotavljanja denarnih sredstev z vplačili v rezervni sklad.

POSLOVNA STAVBA KOTNIKOVA 28, LJUBLJANA

Poslovna stavba